Ogrody Nowej Huty » Opis projektu phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Opis projektuUczestnicy projektu:

Mieszkańcy Nowej Huty, członkowie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, lokatorzy bloków i kamienic wielorodzinnych oraz inne grupy mieszkańców z terenu Nowej Huty, które chcą zagospodarować teren zieleni wokół swojego miejsca zamieszkania – zwani w projekcie Grupą Społeczną o liczebności nie mniejszej niż 7 osób. Wybór Grupy Społecznej oraz zgłoszonego terenu do zagospodarowania odbędzie się na zasadach konkursu.

Regulamin konkursu

Deklaracja przystąpienia do projektu

 

 Podstawowe cele:

1. Poprawa stanu zieleni
Stopniowa poprawa stanu zieleni Nowej Huty poprzez renowację zaniedbanych terenów, a także tworzenie nowych przy współudziale mieszkańców.

2. Integracja społeczności lokalnej
Wspólne działania na rzecz zieleni mogą stanowić fundament do integracji społeczności lokalnych, przyczynić się do zmniejszenia tak powszechnego dzisiaj zjawiska społecznego, jakimi są wyizolowanie i anonimowość.

3. Poprawa jakości życia
Większa dbałość o otoczenie, to wyższa jakość przestrzeni społecznej, a co za tym idzie, lepsza jakość życia oraz wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich zamieszkania.

4. Identyfikacja z miejscem zamieszkania
Tworzenie bezpiecznych i ogólnodostępnych terenów zielonych.

Podstawowe założenie projektu:

 

Udział w projekcie musi być zadeklarowany przez Grupę Społeczną, która zgłosi chęć zagospodarowania terenu zieleni, będzie miała prawo do zagospodarowania tego terenu i zaakceptuje warunki zawarte w opisie projektu.

 

Schemat działania po rozstrzygnięciu konkursu

Faza przygotowawcza:

1.Omówienie warunków i zasad współpracy z osobami reprezentującymi Grupę Społeczną tworzącą ogród
2.Opracowanie zakresu i harmonogramu prac
3.Dostarczenie niezbędnej dokumentacji: zgody administratora terenu na realizację ogrodu, aktualnego podkładu geodezyjnego z wszystkimi instalacjami podziemnymi.

Faza projektowa:
1. Rozpoznanie potrzeb i życzeń
2. Rozpoznanie warunków przestrzenno – glebowych
3. Wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania zieleni
4. Konsultacja z mieszkańcami
5. Wykonanie projektu końcowego wraz z kosztorysem i planem pielęgnacji

Faza realizacji ogrodu:
1. Wyszukanie materiału roślinnego i ogrodniczego /ziemia, torf, nasiona, kora, juta itp./
2. Wypożyczenie sprzętu ogrodniczego
3. Realizacja prac ogrodniczych w terenie przez Grupę Społeczną  pod opieką ogrodnika
4. Zapewnienie opieki ogrodnika w czasie realizacji projektu
5. Otwarcie ogrodu sąsiedzkiego wraz z odsłonięciem tablicy dokumentującej powstanie ogrodu – impreza lokalna

 

Warunki niezbędne do realizacji projektu:

1. Zaangażowanie Grupy Społecznej realizującej ogród
2. Pełna zgoda mieszkańców co do chęci założenia ogrodu
3. Zgoda administratora terenu na założenie ogrodu

 

Zadania Grupy Społecznej w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji ogrodu:

1. Wytypowanie osoby – reprezentanta  do kontaktu z organizatorami na cały czas realizacji projektu
2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
3. Organizacja spotkań konsultacyjnych
4.Realizacja zadań wynikających z projektu zieleni przy pomocy merytorycznej ogrodnika i technicznej /wypożyczenie sprzętu/
5. Dostęp do wody niezbędnej w trakcie realizacji projektu i pielęgnacji ogrodu

Więcej informacji:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65  w. 21