Ogrody Nowej Huty » Końcowy projekt ogrodu w Pleszowie. phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Końcowy projekt ogrodu w Pleszowie.PLANSZE PROJEKTOWE DOSTĘPNE W LINKU:     Pleszow_projekt_W1_ogrody nowej huty 2013

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją projektową ogrodu w Pleszowie, którego autorką jest architekt krajobrazu Marta Kurek-Stokowska. Projekt ma na celu uwolnić potencjał Pleszowa i zapoczątkować długi proces rewitalizacji, który miałby sprawić, że mieszkańcy ponownie poczują się dumni z miejsca w którym żyją.

Pleszów to administracyjnie jedno z peryferyjnych osiedli Nowej Huty a w rzeczywistości jest niewielką wsią zarówno w świadomości mieszkańców jak i pod kątem układu urbanistycznego, czy bogatych i nadal kultywowanych tradycji lokalnych. Historia Pleszowa do 1949 roku krążyła wokół Pałacu Kirchmajerów / w obecnej formie od XIX w. / wraz z unikalnym ogrodem w stylu krajobrazowym. Wcześniej Pleszów był folwarkiem i stanowił ekskluzywną własnością Tarnowskich, Lubomirskich i Czartoryskich, którzy w miejscu dzisiejszego pałacu mieli kolejno swe siedziby. Rok 1949 przyniósł tej wsi Kombinat a wraz z nim wywłaszczenia, kompletną zmianę krajobrazu z rolniczego na przemysłowy oraz pracę. Tak rysuje się w skrócie historia Pleszowa,  miejsca,  które powoli budzi się do życia.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej zgłosiło do konkursu Ogrodów Nowej Huty niepozorny teren w Pleszowie zlokalizowany pomiędzy kościołem a jedynym w promieniu kilkunastu kilometrów sklepem. Miejsce to niepozorne na pierwszy rzut oka, odkryło przed nami swój ogromny potencjał. Przy bliższym poznaniu okazało się sercem Pleszowa. Teren ten od zawsze traktowany był jako centrum, punkt spotkań, rynek. Z jednej strony stanowi tak ważne miejsce dla mieszkańców z drugiej zaś jest chyba najbardziej zdegradowaną przestrzenią w Pleszowie. Co więcej, okazało się, że dla projektu Ogrody Nowej Huty jest to bodaj pierwszy przypadek, gdzie zamiast planowanej aranżacji zieleni powstaje koncepcja wielofunkcyjnej rewitalizacji rynku.

Projekt, który tworzony jest dla mieszkańców Pleszowa ma na celu przekształcić mocno zdegradowany teren w rynek z prawdziwego zdarzenia. Miejsce posiada 4 niezwykle ważne funkcje. Jest po pierwsze punktem spotkań (z uwagi na jedyny w okolicy sklep – funkcja społeczna), po drugie stanowi trakt komunikacyjny z i do kościoła, na którym znajduje się ważna dla mieszkańców kapliczka – funkcja sakralna. Trzecią funkcją jest komunikacja, która obecnie stanowi największy problem tego miejsca i wymaga dość radykalnych rozwiązań. Ostatnią funkcją jest rekreacja ze względu na zlokalizowany w pobliżu plac zabaw oraz boisko sportowe.

Projekt przewiduje zmianę organizacji ruchu kołowego i zlokalizowanie na terenie w najbliższym sąsiedztwie nowopowstającego rynku dwa parkingi dla samochodów (z tego jeden przykościelny). Dzięki uporządkowaniu komunikacji otwierają się możliwości wprowadzenia na teren pomiędzy sklepem a kościołem płyty rynku. Byłby to rynek z prawdziwego zdarzenia z punktem centralnym w postaci pomnika-ławki Tadeusza Kościuszki. Rzeźba usytuowana na kopcu i otoczona ławkami miałaby upamiętniać historyczne zdarzenie, jakie miało miejsce w Pleszowie z udziałem tego wybitnego Polaka.

Następnym elementem projektu jest podkreślenie wagi kapliczki. Dzięki wprowadzeniu ławki, remontowi nawierzchni, aranżacji zieleni oraz całkowitemu wyłączeniu ścieżki dla ruchu kołowego, alejka prowadząca od kościoła, przy której zlokalizowana jest kapliczka, nabrałaby nowego wymiaru.

Kolejnym ważnym punktem są wprowadzone zmiany wokół sklepu. Dotyczą one nasadzenia roślinności maskującej na elewacje budynku, uporządkowanie zieleni i stworzenie dwóch rabat kwietnych. Dodatkowo proponujemy uformowanie terenu przy północnej ścianie budynku, tak aby można było na nim zlokalizować podest wykorzystywany w przyszłości przez mieszkańców jako miejsce na imprezy ludowe czy ogródek kawiarniany.

Teren pleszowskiego rynku ma atut w postaci terenu parkowo-leśnego w centrum. W projekcie znalazły się również propozycje uporządkowania tego miejsca. Docelowo ma się tam znaleźć ścieżka edukacyjna, która miałyby odkrywać przed zwiedzającymi zarówno faszynującą historię Pleszowa jak i bogatą przyrodę.

Wszystkie propozycje, które znalazły się w projekcie były wynikiem konsultacji z mieszkańcami i odzwierciedlają ich faktyczne potrzeby. Ponieważ projekt okazał się bardzo złożony, szczególnie w kwestii rozwiązania problemów z komunikacją, niezbędne było zasięgnięcie opinii specjalistów. Dzięki uprzejmości kadry naukowej z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej udało nam się znaleźć optymalne rozwiązanie dla rynku w Pleszowie.

Projekt ma na celu uwolnić potencjał Pleszowa i zapoczątkować długi proces rewitalizacji, który miałby sprawić, że mieszkańcy ponownie poczują się dumni z miejsca w którym żyją.

Opracowanie: Marta Kurek – Stokowska