Ogrody Nowej Huty » Aktualności phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Końcowy projekt ogrodu w Kantorowicach.Projektowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasze Kantorowice” ogród społeczny znajduje się przy ul. Zakole, na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Teren ten ograniczony jest od południowej strony niewielkim kanałem wodnym, natomiast od północy jezdnią. Dzięki temu przyszły ogród już teraz jest widocznie zarysowany w krajobrazie, tworząc osobną całość. Na niepowtarzalny charakter tego wnętrza krajobrazowego wpływa również duża ilość drzew, których korony tworzą zielony „sklepienie” nad całym niemal obszarem. Jedną z wytycznych projektu było wykorzystanie i podkreślenie tego bogactwa zieleni wysokiej oraz umiejętne wykorzystanie dawanego przez nią przyjemnego cienia. Często w projektowaniu nowych założeń największym problemem jest właśnie oczekiwanie na wzrost młodych drzew do pożądanych rozmiarów, tutaj natomiast nowa koncepcja ogrodu wpleciona została między duże już drzewa, dzięki czemu pełnią nowego ogrodu będzie się można cieszyć dużo szybciej.
Układ komunikacyjny ogrodu składa się z dwóch rodzajów elementów. Przez środek ogrodu, na całej jego długości, poprowadzona została jasna, żwirowa ścieżka, lekko meandrująca między drzewami. Prowadzi ona od wschodniego krańca terenu aż do przeznaczonego do adaptacji wolnostojącego budynku zamykającego wnętrze ogrodu od zachodu. Prowadząc wzrok odwiedzających już od początku między drzewa, zapewnia ona daleki widok w głąb terenu i malowniczo podkreśla jego leśno – parkowy charakter. Jest również główną drogą komunikacji na tym obszarze, zapewniając ominięcie pozbawionej pobocza drogi asfaltowej. Dopełnienie układu komunikacyjnego stanowią prostokątne placyki rożnych rozmiarów wykonane z ciemnego żwiru. Zaprojektowane zostały one prostopadle do kierunku głównej ścieżki, w układzie północ-południe. Wzbogaca to możliwość przemieszczania się po ogrodzie, a jednocześnie zapewnia nowe widoki w jego głąb od strony ul. Zakole. Tworzą one również w ogrodzie nowe, kameralne wnętrza pośród drzew, które możemy kolejno odwiedzać, spacerując główną ścieżką. Dzięki wprowadzonym ławkom, są to idealne miejsca na odpoczynek w czasie spaceru, podczas zabawy z dziećmi w zaprojektowanej również w ogrodzie piaskownicy lub w trakcie imprez, odbywających się na położonym nieopodal boisku czy też wokół zaprojektowanego w ogrodzie miejsca na ognisko.
Zieleń wprowadzona została do ogrodu w formach nawiązujących do głównej ścieżki, natomiast stanowiących kontrastowe uzupełnienie prostokątnych placów. W przestrzeniach miedzy drzewami pojawiają się „fale” nasadzeń w postaci spójnych, długich rabat o zmiennej szerokości. Każda przeznaczona została jedynie na 3-4 różne gatunki roślin, dzięki czemu oddziałują one jeszcze mocniej swoimi kolorami, pokrojem i fakturami. Zaprojektowane gatunki dobrane zostały przede wszystkim z uwagi na związek ogrodu z wodą oraz jego silnie ocieniony charakter. Spotkamy tu m.in. Wierzbę purpurową w odmienia karłowej, Hortensję bukietowa, Derenia białego, łany traw takich jak Śmiałek pogięty i Turzyca palmowa oraz wprowadzające do ogrodu bogactwo rodzajów liści i kwiatów Funkiem, Liliowce, Tawułki i Żurawki. Uzupełnienie rabat stanowią rośliny zadarniające znajdujące się w miejscach największego zagęszczenia drzew.
Dzięki takiej formie nowego zagospodarowania terenu w Kantorowicach tworzy się zupełnie nowe „zielone” miejsce, mające szansę być prawdziwym ogrodem społecznym na wszystkich płaszczyznach – od niesamowitego zaangażowania mieszkańców w jego powstawanie jeszcze na papierze,  poprzez czynny udział w nasadzeniach i ich pielęgnacji, aż do upragnionego przez wszystkich wspólnego odpoczynku w cieniu drzew przy ul. Zakole.

Opracowanie: Aleksandra Obrał
Końcowy projekt ogrodu w Pleszowie.Pleszow_projekt_W1_ogrody nowej huty 2013

Pleszów to administracyjnie jedno z peryferyjnych osiedli Nowej Huty a w rzeczywistości jest niewielką wsią zarówno w świadomości mieszkańców jak i pod kątem układu urbanistycznego, czy bogatych i nadal kultywowanych tradycji lokalnych. Historia Pleszowa do 1949 roku krążyła wokół Pałacu Kirchmajerów / w obecnej formie od XIX w. / wraz z unikalnym ogrodem w stylu krajobrazowym. Wcześniej Pleszów był folwarkiem i stanowił ekskluzywną własnością Tarnowskich, Lubomirskich i Czartoryskich, którzy w miejscu dzisiejszego pałacu mieli kolejno swe siedziby. Rok 1949 przyniósł tej wsi Kombinat a wraz z nim wywłaszczenia, kompletną zmianę krajobrazu z rolniczego na przemysłowy oraz pracę. Tak rysuje się w skrócie historia Pleszowa,  miejsca,  które powoli budzi się do życia.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej zgłosiło do konkursu Ogrodów Nowej Huty niepozorny teren w Pleszowie zlokalizowany pomiędzy kościołem a jedynym w promieniu kilkunastu kilometrów sklepem. Miejsce to niepozorne na pierwszy rzut oka, odkryło przed nami swój ogromny potencjał. Przy bliższym poznaniu okazało się sercem Pleszowa. Teren ten od zawsze traktowany był jako centrum, punkt spotkań, rynek. Z jednej strony stanowi tak ważne miejsce dla mieszkańców z drugiej zaś jest chyba najbardziej zdegradowaną przestrzenią w Pleszowie. Co więcej, okazało się, że dla projektu Ogrody Nowej Huty jest to bodaj pierwszy przypadek, gdzie zamiast planowanej aranżacji zieleni powstaje koncepcja wielofunkcyjnej rewitalizacji rynku.

Projekt, który tworzony jest dla mieszkańców Pleszowa ma na celu przekształcić mocno zdegradowany teren w rynek z prawdziwego zdarzenia. Miejsce posiada 4 niezwykle ważne funkcje. Jest po pierwsze punktem spotkań (z uwagi na jedyny w okolicy sklep – funkcja społeczna), po drugie stanowi trakt komunikacyjny z i do kościoła, na którym znajduje się ważna dla mieszkańców kapliczka – funkcja sakralna. Trzecią funkcją jest komunikacja, która obecnie stanowi największy problem tego miejsca i wymaga dość radykalnych rozwiązań. Ostatnią funkcją jest rekreacja ze względu na zlokalizowany w pobliżu plac zabaw oraz boisko sportowe.

Projekt przewiduje zmianę organizacji ruchu kołowego i zlokalizowanie na terenie w najbliższym sąsiedztwie nowopowstającego rynku dwa parkingi dla samochodów (z tego jeden przykościelny). Dzięki uporządkowaniu komunikacji otwierają się możliwości wprowadzenia na teren pomiędzy sklepem a kościołem płyty rynku. Byłby to rynek z prawdziwego zdarzenia z punktem centralnym w postaci pomnika-ławki Tadeusza Kościuszki. Rzeźba usytuowana na kopcu i otoczona ławkami miałaby upamiętniać historyczne zdarzenie, jakie miało miejsce w Pleszowie z udziałem tego wybitnego Polaka.

Następnym elementem projektu jest podkreślenie wagi kapliczki. Dzięki wprowadzeniu ławki, remontowi nawierzchni, aranżacji zieleni oraz całkowitemu wyłączeniu ścieżki dla ruchu kołowego, alejka prowadząca od kościoła, przy której zlokalizowana jest kapliczka, nabrałaby nowego wymiaru.

Kolejnym ważnym punktem są wprowadzone zmiany wokół sklepu. Dotyczą one nasadzenia roślinności maskującej na elewacje budynku, uporządkowanie zieleni i stworzenie dwóch rabat kwietnych. Dodatkowo proponujemy uformowanie terenu przy północnej ścianie budynku, tak aby można było na nim zlokalizować podest wykorzystywany w przyszłości przez mieszkańców jako miejsce na imprezy ludowe czy ogródek kawiarniany.

Teren pleszowskiego rynku ma atut w postaci terenu parkowo-leśnego w centrum. W projekcie znalazły się również propozycje uporządkowania tego miejsca. Docelowo ma się tam znaleźć ścieżka edukacyjna, która miałyby odkrywać przed zwiedzającymi zarówno faszynującą historię Pleszowa jak i bogatą przyrodę.

Wszystkie propozycje, które znalazły się w projekcie były wynikiem konsultacji z mieszkańcami i odzwierciedlają ich faktyczne potrzeby. Ponieważ projekt okazał się bardzo złożony, szczególnie w kwestii rozwiązania problemów z komunikacją, niezbędne było zasięgnięcie opinii specjalistów. Dzięki uprzejmości kadry naukowej z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej udało nam się znaleźć optymalne rozwiązanie dla rynku w Pleszowie.

Projekt ma na celu uwolnić potencjał Pleszowa i zapoczątkować długi proces rewitalizacji, który miałby sprawić, że mieszkańcy ponownie poczują się dumni z miejsca w którym żyją.

Opracowanie: Marta Kurek – Stokowska
Otwarcie ogrodu szkolnego przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie.Ogród szkolny przy Gimnazjum nr 17  został zrealizowany w ramach całorocznego programu edukacyjnego pn. „Młodym okiem na zieleń” prowadzonego  przez  Pracownię  Animacji  Ekologicznej  OKN  w  roku szkolnym  2012 / 2013. Organizatorzy programu w październiku 2012 r. zaprosili do współpracy pedagogów i młodzież  krakowskich szkół wszystkich szczebli. Przed  zgłoszonymi zespołami uczniowskimi zostało postawione niełatwe zadanie opracowania projektu koncepcyjnego ogrodu szkolnego. W czasie trwania programu / od  października 2012 r. do marca 2013 r.  / młodzież na wykładach i warsztatach projektowych zdobywała niezbędną wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji tego zadania. Wyniki swojej pracy uczniowie zaprezentowali w kwietniu br. przed  jury XX Turnieju Wiedzy o Środowisku. Z wszystkich przedstawionych prac jury wybrało projekt ogrodu szkolnego uczniów Gimnazjum nr 17 pracujących pod opieką pani Anny Szczepanik. Głównym założeniem zwycięskiego  projektu było stworzenie  nowego terenu rekreacyjno – dydaktycznego szkoły, miejsca do odpoczynku i spotkań, odbywania lekcji biologii, plastyki czy realizacji innych zajęć artystycznych. Projekt ten otrzymał  wsparcie organizacyjne  Pracowni  Animacji  Ekologicznej OKN  oraz  finansowe  firmy  ArcelorMittal  Poland .

Prace w terenie rozpoczęły się w czerwcu  2013 roku. Młodzież, rodzice  oraz  grono  pedagogiczne  szkoły aktywnie włączyli się w te działania , a wyniki wspólnej pracy chcielibyśmy  przedstawić na uroczystym spotkaniu w dniu  30 września br.  Będzie to okazja  do zaprezentowania i uhonorowani wszystkich twórców ogrodu, a także  czas na  miłe  rozmowy.
Prace nad projektem ogrodu w Pleszowie idą pełną parą!9 lipca spotkaliśmy się na kolejnych konsultacjach z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Tym razem omawialiśmy konkretne koncepcje zagospodarowania przestrzeni ścisłego centrum Pleszowa. Marta Kurek-Stokowska, architektka krajobrazu zaproponowała takie rozwiązanie przestrzenne, które uwzględniło potrzebę stworzenia nowego rynku, organizację ruchu pieszego i samochodowego oraz podkreślenia miejsc szczególnie ważnych – takich jak kapliczka. Spotkanie zaowocowało również wieloma nowymi pomysłami, które mieszkańcy chcieliby zrealizować. Ścieżka parkowo-historyczna nawiązująca do bogatej tradycji miejsca, kolorowa posadzka rynku, drzewa-siedziska, mini kopiec, pomnik-ławka dla zmęczonego Tadeusza Kościuszki to tylko niektóre z idei, jakie pojawiły się podczas ożywionej dyskusji na temat przyszłości Pleszowa.
Oto koncepcja, która najbardziej przypadła do gustu Pleszowianom.
Wybrano koncepcję ogrodu w Kantorowicach.Aleksandra Obrał, architekt krajobrazu mocno zaangażowała się w projekt ogrodu dla Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice”. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym przedstawiła trzy koncepcje, z których jedna najbardziej spodobała się członkom stowarzyszenia. Jednocześnie zostały przekazane projektantce wszelkie uwagi i potrzeby, które znacznie wpłyną na dalszy kształt i kierunek rozwój wybranego projektu. Zaczęła się również dyskusja nad doborem gatunków roślin, które wypełnią zaprojektowane rabaty. Ola przyjęła uwagi i wróciła do dalszej pracy nad doskonaleniem ogrodu. Zapraszamy do obejrzenia Oli propozycji na ogród w Kantorowicach.

 
Prace porządkowe w Kantorowicach rozpoczęte!Członkowie  Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice” rozpoczęli już prace porządkowe pod przyszły ogród. Zostały wycięte wszystkie zbędne samosiewy, a teren  znacznie uporządkowany. Zapraszamy do zobaczenia jak teraz wygląda ten teren.
Kolejny wspólny ogród przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie             W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida odbył się XX Turniej Wiedzy o Środowisku pn. „Młodym okiem na zieleń”. W tym roku kilkanaście zespołów uczniowskich przedstawiło swoje pomysły na zagospodarowanie szkolnych terenów zielonych. Wśród wszystkich zgłoszonych prac, jury wybrało jeden projekt, który uznało za najlepiej przemyślany i przygotowany, a w nagrodę projekt ten otrzymał wsparcie organizacyjne Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  i finansowe firmy Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Krakowie, w celu jego realizacji.
W miesiącu czerwcu br. zrealizowane zostały prace przygotowawcze, jak również wykonawcze dotyczące realizacji tego zadania , jakie OKN oraz Arcelor Mittal Poland  / partner wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK  program „Młodym okiem na zieleń”  / przyjęli na siebie.
Został wykonany przez Anetę Sygułę / architekta krajobrazu / profesjonalny projekt zieleni dla wytypowanego terenu, ale bazował on na pomysłach i propozycjach jakie zespół projektowy z Gimnazjum nr 17 zawarł w swojej pracy. W dalszej kolejności został przygotowany teren pod nasadzenia / została wykonana rekultywacja terenu / , jak również wybudowana ścieżka ogrodowa będąca ważnym elementem dekoracyjnym powstającego ogrodu.
W dniu 15 czerwca br. / sobota / odbyła się akcja nasadzania roślin. Członkowie zespołu projektowego wraz ze swoimi kolegami i koleżankami, rodzicami oraz pracownikami szkoły / łącznie z dyrekcją szkoły  / nasadzili ponad 500 szt. roślin. Praca odbywała się w bardzo miłej atmosferze, młodzież z wielkim zapałem wykonywała prace ogrodnicze. Akcja ta zakończyła się sukcesem, a nam organizatorom uświadomiła jak ważne w edukacji młodzieży jest poznawanie przez działanie.
W miesiącu wrześniu planowane jest uroczyste otwarcie ogrodu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele szkoły, władz dzielnicy, sponsorzy i realizatorzy ogrodu. Z całego procesu powstawania ogrodu została wykonana dokumentacja fotograficzna, materiał o powstawaniu ogrodu przy Gimnazjum nr 17 ukaże się w Nowohuckiej Kronice Filmowej.
Tegoroczna realizacja programu „ Młodym okiem na zieleń „ potwierdziła  nam, iż młodzież chcą aby przy szkołach były zadbane, przyjazne i bezpieczne ogrody. Ogrody, w których będzie miejsce do wypoczynku, prowadzenia lekcji  w „ zielonych klasach”, obserwacji przyrody, czy rekreacji na „ ścieżkach zdrowia„.

Mamy zamiar dalej wspólnie tworzyć takie przyjazne miejsca przy krakowskich szkołach.
Jakich Ogrodów chcą mieszkańcy?Rozpoczął się etap konsultacji z mieszkańcami dwóch obszarów, które zostaną zaprojektowane i zazielenione w tym roku w ramach projektu Ogrody Nowej Huty. Dzięki wsparciu organizatorów: Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i ArcelorMittal Poland nowe oblicza zyskają tereny przy ul. Nadbrzezie w Pleszowie oraz przy ul. Zakole w Kantorowicach. Oba mają charakter podmiejski, stanowią centrum osiedli i będą z nich korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Pleszów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiej huty, jako część byłej strefy ochronnej przez wiele lat nie miał możliwości rozwoju. Teraz ma szansę odżyć, także dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej i udziałowi w projekcie Ogrody Nowej Huty. Projekt terenu zielonego przy ulicy Nadbrzezie będzie wykonywany przez architekta krajobrazu Martę Kurek – Stokowską. Już pierwsze spotkanie w terenie pozwoliło jej wczuć się w atmosferę miejsca – teren, który będzie obejmował projekt pełni bardzo ważne funkcje dla mieszkańców Pleszowa, jest centrum osiedla, stanowi niejako jego rynek. Zieleń na tym terenie potrzebuje ukształtowania i odświeżenia, jednak bardzo ważne jest to, by przy projektowaniu nie zapomnieć o bardzo bogatej historii tego miejsca. Projekt będzie zatem zakładał zgodnie z życzeniami mieszkańców nawiązanie do wydarzeń z przeszłości przy zachowaniu aktualnych funkcji społecznych tego terenu.

Ogromnie budujące jest także zaangażowanie mieszkańców Kantorowic, którzy licznie zebrali się na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym. Rozciągnięty wzdłuż drogi Zakole i strumyka teren jest obecnie zaniedbany, zaś Stowarzyszeniu Nasze Kantorowice zależy, by stał się zieloną enklawą i miejscem integracji mieszkańców. Udział w projekcie to kolejny etap dążeń do poprawy jakości życia, mieszkańcy wcześniej zdobyli sadzonki krzewów i kwiatów poprzez zbiórkę surowców wtórnych i wymianę ich podczas obchodów Dni Ziemi. Mieszkańcy czekając na projekt już zabrali się do pracy, sprzątają i porządkują teren pod swój nowy Ogród.
Teren w Kantorowicach Teren w Kantorowicach został zgłoszony przez Stowarzyszenie „ Nasze Kantorowice”. Jest to obecnie zachwaszczony i mocno zarośnięty teren nad strumykiem. Wielkim marzeniem społeczności lokalnej jest, aby powstało tam miejsce do sąsiedzkich spotkań w otoczeniu zadbanej zieleni. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

 
Teren w Pleszowie    Teren w Pleszowie został zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Znajduje się w centrum osiedla. Grupa Społeczna życzy sobie, aby miejsce to stało się bardzo reprezentacyjne.    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

4.

5.  

Strona 3 z 812345...Ostatnia »